Høsten 2021 – våren 2022 arrangerer NKK kurs for nye eksteriørdommere. Behovet for nye dommere i Norge er stort, og dommerutdanningskomiteen (DUK) vil anmode klubbene om å oppmuntre aktuelle kandidater i eget miljø til å søke. Videre håper vi klubbene vil støtte aktuelle kandidater på beste måte, gjerne også økonomisk om forholdene ligger til rette for det, da dommerutdannelsen er krevende, både tidsmessig og økonomisk. Dette selv om kandidater nå får en viss støtte gjennom NKK.
Året 2020, med pandemien som utelukket bruk av utenlandske dommere, tydeliggjorde behovet for flere dedikerte dommere i Norge. Gjennomsnittsalderen blant dagens dommere er også høy. DUK mener derfor at det er helt nødvendig å øke antall eksteriørdommere de nærmeste årene.
Da dommerrollen ofte oppleves som et ensomt og eksponert tillitsverv, er det viktig at klubbene aktivt tilbyr kandidatene støtte og oppmuntring, og oppforer dem til å søke.
DUK ser med bekymring på at enkelte landsdeler har alt for få dommere. Derfor anmodes spesielt klubber på Vestlandet og i Nord-Norge å finne fram til og oppmuntre aktuelle kandidater. DUK vurderer å arrangere desentraliserte kurs, helt eller delvis, i disse landsdelene om et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater blir antatt.
Vi viser til utlysningsteksten under.
Frist for å søke kurset er 1. mai 2021.
 
Kurs for eksteriørdommere 2021-2022
 
Norsk Kennel Klub vil arrangere kurs for kommende eksteriørdommere i løpet av 2021-2022. Kurshelgene vil være 4. – 5. desember 2021 og 26. – 27. februar 2022 på Østlandet.
Da NKKs dommerutdanningskomité (DUK) ser et stort behov for dommere i flere landsdeler, spesielt Vestlandet og Nord-Norge, er det også under vurdering å arrangere regionale kurs, helt eller delvis, i disse landsdelene, om det melder seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater.
 
Noen av forelesningene vil trolig også arrangeres digitalt.
 
Krav til kandidatene:
 
•Mellom 18 og 50 år
•Autorisert ringsekretær, eller i prosess med å utdanne seg (må fullføre)
•Gjennomført NKKs kynologikurs – kursbevis sendes til duk@nkk.no, kurs kan eventuelt fullføresetter søknadsfristen, men før start på dommerkurset
•Lang erfaring med hund og utstilling – helst med erfaring fra avl og oppdrett, men annenkunnskap kan godskrives
•Støtte fra egen raseklubb
•Personlig egnethet

 
 

Søknadsprosedyre:

Fyll ut søknadsskjema ved å trykke på denne linken:

Søknadsskjema dommerkurs

DUK vurderer søknadene, og de som ansees å fylle kravene, innkalles til intervju. Intervjuene skjer enten sentralt på Østlandet, eller i kandidatenes egen landsdel om det er et representativt antall søkere. Deretter avgjør DUK hvem som får tilbud om plass på eksteriørdommerkurset.

Søknadsfrist:1. mai 2021