Informasjon om Norsk Elghund Grå.

Det er kommet frem at en gruppe elghundeiere har tatt initiativ til å etablere en ny raseklubb for Norsk Elghund Grå som etter eget utsagn skal ta over raseansvaret for denne rasen. De skriver i sin informasjon på sosiale medier at de skal forvalte raseansvaret for denne rasen på vegne av Norsk Kennelklubb.

Det er viktig å presisere at det er Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) som er tildelt raseansvar for 9 elghundraser og deriblant et spesielt ansvar for de norske elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Dette ansvaret har NEKF forvaltet på en særdeles god måte. Forvaltet slik at vi har en rase som i årene 2019 og 2020 er kåret til Årets Jakthund i Norge uansett rase.

Dersom denne grupperingen ønsker å overta forvaltningsansvaret for Norsk Elghund Grå er det Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund som er det instituttet de må sende søknaden til og ikke til Norsk Kennelklubb (NKK). Dette er skriftlig bekreftet fra juridisk avdeling i Norsk Kennelklubb.

Informasjon om dette er lett tilgjengelig på NKK sine hjemmesider for alle som ønsker å tilegne seg kunnskap om regelverket for etablering av en ny klubb innen NKK.

I NKK sitt informasjonsskriv «Enkel fremgangsmåte i etablering av ny klubb» står det blant annet:

«Dersom angjeldende rase allerede har klubbtilhørighet i raseklubb, kan denne prosessen først skje dersom generalforsamlingen i angjeldende klubb vedtar at det skal dannes en egen klubb for rasen»

Representantskapsmøtet som er NEKF sin generalforsamling ble informert om, og drøftet på sitt møte 23.04.2022 dette forsøket på å etablere en ny klubb med raseansvar for Norsk Elghund Grå. Det var et samstemt RS som så på en slik etablering som et sterkt tilbakeskritt for forvaltningen av Norsk Elghund Grå.

Et medlemskap i en slik klubb som ikke blir tilknyttet NKK vil ikke gi medlemmene en tilgang til de rettigheter det er å være medlem i NKK og dets medlemmer vil derfor ikke kunne påvirke arbeidet med utvikling av rasen Norsk Elghund Grå. For de eiere av Norsk Elghund Grå som ønsker å delta i utviklingen av rasen er det derfor kun områdeklubbene i NEKF som er aktuell medlemsklubb.

NEKF har nå mange store og betydelige prosjekter i gang for å ytterligere å foredle og ivareta vår nasjonale rase. Det jobbes aktivt med etablering av avlsmessige data fra hele populasjonen for Norsk Elghund Grå. Det jobbes også på bred front med å utvikle rasens bruksegenskaper, helse og eksteriør ytterligere. Gjennom dette arbeidet har også NKK og andre jakthundklubber koblet seg på det arbeidet som NEKF har vært initiativtaker og pådriver for.

NEKF har de siste årene tatt initiativ til å identifiser det bærende genet for flere arvbare lidelser slik at vi ved bruk av gentest kan unngå å avle syke hunder, noe som er i tråd med NKK sine etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Representantskapet er overbevist om at en forvalting av denne rasen vil være tjent med at dette ivaretas av en solid og seriøs organisasjon som har opparbeidet en stor kompetanse på å ha et forvaltningsansvar for elghunderasene i Norge. Dette gjøres i et konstruktivt samarbeid med NKK og raseklubbene i de øvrige land hvor rasene er utbredt.

Alle med interesse og engasjement for utviklingen av Norsk Elghund Grå eller de andre elghundrasene, oppfordres derfor til å engasjere seg i sin områdeklubb og det arbeidet som allerede er organisert gjennom NEKF og NKK.